Barnets eget ombud

Barnen i fokus

Behöver ditt barn ett ombud?

Sedan Barnkonventionen trädde i kraft utreder regeringen fortfarande hur den nya lagen skall tillämpas och inom vilka delar man behöver göra förändringar. Barnets röst och att barn ska få komma bättre till tals är en fråga som påpekas av de flesta organisationer som har uttalat sig i arbetet med den barnkonventionen, till exempel barnombudsmannen.

Här är några exempel på områden där ett personligt ombud för barn kan vara en tillgång.
– Att medverka på möten hos socialtjänsten eller familjerätten.
– Att skriva inlagor där man endast fokuserar på barnets röst som kan ha betydelse endera i en utredningar som pågår via socialtjänst eller i ett tingsrättsmål.
– Att vara ett stöd på möten för att säkerställa att allt går “rätt till” och att man inte ställer ledande frågor till barn.
– En trygghet för föräldrar i eller utanför ett domstolsärende att vara säkra på att någon ser till deras barns bästa och tillvaratar deras rättigheter.
– Att föra anteckningar vid möte för att säkerställa vad som egentligen sagts och inte

Juristen Tea Guttsmann

Har du frågor kring hur vi kan hjälpa dig?

Ring oss så svarar vi på dina frågor.

Barns rätt till eget ombud behövs nu

För att barnets röst skall få komma fram bättre kan man tänka sig att ett barn behöver ett eget ombud. I mål som gäller misstanke om brott eller mål om vård av unga så kallad SOL eller LVU kan ett barn ha rätt till ett eget ombud. När det gäller mål om Vårdnad, Boende och Umgänge är detta en brist i lagstiftningen och någon sådan rätt för barnet finns ännu inte. Man har inte ansett det vara viktigt vilket det Verkligen är. Barnets röst måste få bli hörd och vi på Barnens Juristbyrå kommer inte att vänta på riksdag och regering utan har redan öppnat upp för att stötta barn i vårdnadstvister även om de inte har någon lagstadgad rätt till ett eget ombud ännu.

Barns rätt till eget ombud behövs nu
Vi erbjuder era barn ett eget ombud

Vi erbjuder era barn ett eget ombud

På Barnens Juristbyrå är vi experter och inriktade just mål som rör frågor om vårdnad boende och umgänge och därför har vi beslutat att inte vänta på regeringen utan vi erbjuder oss att vara ombud för ditt eller dina barn.
Rent juridiskt är barnet inte part i ett mål utan det är föräldrarna men det kan finnas mycket omkring där barnets röst behöver komma fram som har betydelse för ett pågående eller ett ärende som kommer att bli en fråga om vårdnad boende och umgänge.
Vi hjälper dig med detta för barnens bästa.

8 skäl till att ett barn behöver ett eget ombud

1. Barnets rätt till ett eget ombud i vårdnadsmål är av yttersta vikt, eftersom det säkerställer att deras röst hörs och deras intressen beaktas i beslut som påverkar deras liv.

2. Ett eget ombud ger barnet möjlighet att uttrycka sina åsikter och preferenser på ett säkert och skyddat sätt, oberoende av föräldrarnas intressen eller konflikter.

3. Genom att ha ett eget ombud kan barnet känna sig lyssnat på och bekräftat, vilket bidrar till deras psykiska och emotionella välbefinnande under en potentiellt svår och konfliktfylld process.

4. Barnets rätt till ett eget ombud främjar principen om barnets bästa intresse och hjälper till att säkerställa att beslut som fattas är grundade på deras specifika behov och välmående.

5. Ett eget ombud fungerar som en röst för barnet och kan samla in relevant information och bevis för att stödja deras ståndpunkt, vilket kan vara avgörande för att säkerställa en rättvis och balanserad rättslig process.

6. Att ge barnet möjlighet att ha ett eget ombud främjar deras förmåga till självständighet och ansvarstagande, samtidigt som det ger dem en känsla av delaktighet i frågor som påverkar deras liv.

7. Ett eget ombud kan agera som en neutral part och arbeta i barnets bästa intresse, oavsett föräldrarnas eventuella konflikter eller oenigheter.

8. Genom att garantera barnets rätt till ett eget ombud kan vi upprätthålla rättssäkerheten och skydda barnets grundläggande rättigheter i vårdnadsmål, vilket främjar en rättvis och balanserad rättslig process.

Har Du frågor kring hur vi kan hjälpa Dig?

Använd formuläret bredvid för att snabbt och enkelt komma i kontakt med oss, eller ring för kostnadsfri rådgivning +46 010 200 71 20

Kontor

Stora Eke 3
590 45 Brokind
Vi har även filialer i Linköping, Värnamo, Malmö, Göteborg, Stockholm

Kontakt

info@barnensjuristbyra.com

Våra tider

09 - 18 och efter överenskommelse.
Vardagar och helger.